Consonanza Werkt

Consonanza Werkt met een breed scala aan instrumenten om verschillende doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden richting of tijdens passend werk.

Maar Consonanza Werkt ook voor bedrijven die graag advies willen over het verzuimproces, re-integratiemogelijkheden of de hedendaagse wet- en regelgeving aangaande arbo.

Consonanza Werkt tevens voor mensen die vastlopen in hun loopbaan en graag coaching c.q. begeleiding wensen in hun zoektocht naar een nieuwe uitdaging passend bij de eigen kennis, vaardigheden en ambities.

Kortom Consonanza Werkt!

Loopbaanadvies

Een traject loopbaanadvies geeft antwoord op de vraag: “wat is een volgende carrièrestap”, maar het kan ook zijn dat je graag ondersteuning wilt bij de vraag:  “zit ik nog op de goede plek?”.

De uitvoering van een dergelijk traject is maatwerk, in een kennismakingsgesprek bepalen we samen wat er voor jou nodig is.

Voorbeelden kunnen zijn: inzichten in eigen kwaliteiten en valkuilen in relatie tot het huidige werk, wat is nodig voor een carrièremove, onderzoek alternatieve beroepsrichtingen, coaching ten aanzien van persoonlijke effectiviteit in werk, is er een opleiding nodig om het doel te behalen in werk, arbeidsmarktoriëntatie of een combinatie van al deze factoren.

Binnen Consonanza Werkt werken wij vanuit een vertrouwelijke en begripvolle basis waarin er ruimte is voor eerlijke en open communicatie. Vanuit deze basis worden diverse instrumenten ingezet in het kader van de loopbaanvraag:

 • Loopbaan- / beroepskeuzeonderzoeken

Een dergelijk onderzoek is een combinatie van verschillende psychologische tests en persoonsgerichte interviews. Het eindresultaat geeft een goed beeld van:

 • de persoonlijke en werk gerelateerde eigenschappen
 • wat zijn de talenten, kwaliteiten, vaardigheden en drijfveren van de werknemer;
 • de interesses en voorkeuren;
 • de capaciteiten en het scholingsniveau;
 • loopbaanmotieven (wat streeft iemand na in het werk én in het persoonlijke leven);
 • de (eventuele) mogelijkheden op de actuele arbeidsmarkt.

Onderzoeken zoals een beroepskeuzeonderzoek, maar ook een werkwaardenonderzoek, kerntyperingsonderzoek of capaciteitentest worden ingezet om jou meer inzichten te geven in eigen kennis/vaardigheden, kwaliteiten en valkuilen.

Waar liggen kansen, welk werk is er allemaal, wat is passend qua interesses en arbeidsverleden en is dit haalbaar? Naast vaststellen welke richting passend is qua persoonskenmerken, ambities en wellicht belastbaarheid is het ook van belang te kijken naar arbeidsmarktrelevantie. Zijn er voldoende vacatures op de huidige arbeidsmarkt, loont het zich financieel en hoe duurzaam is het werk? Zijn de vacatures regionaal of zijn de betreffende vacatures elders in het land. Welke concessies wil je doen om te komen tot jouw droombaan? Onze loopbaanadviseurs zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kijken met een heldere blik naar alle loopbaanmogelijkheden.

Bij afronding van het traject zul je meer inzicht hebben in eigen kwaliteiten en mogelijkheden ten aanzien van jouw carrière en daarmee gerichte stappen kunnen ondernemen in jouw loopbaan.

Coaching

Soms loopt je vast, dat kan op werkvlak zijn maar ook op privégebied. In dat geval is het fijn om met een coach in een veilige en begripvolle omgeving te onderzoeken wat nodig is om het weer te laten “stromen”. Bij ons kun je binnen één week straten met een traject, er zijn geen wachtlijsten. Samen nemen wij belemmerende overtuigingen onder de loep, kijken wij naar patronen die misschien niet meer voor je werken of komen wij door middel van vraagstelling erachter waar het knelt. Belangrijker echter dan het achterhalen van het “waarom” is natuurlijk de vraag  “wat nu”. Onze ervaring is dat door inzicht en het zetten van kleine stappen er een groot resultaat wordt behaald. Iedere coach van Consonanza Werkt heeft zijn eigen specialiteit. Onze grondbeginselen zijn echter allemaal gelijk. Wij werken vanuit vertrouwen en begrip. Wij durven te spiegelen maar altijd met respect. Wij werken mensgericht zonder het doel uit het oog te verliezen. In een huiselijke omgeving, waarin wij het belangrijk vinden dat jij je op jouw gemak voelt. Want onze visie is dat alleen onder die omstandigheden je samen gericht kunt werken aan jouw toekomst.

Wij zijn onder meer gespecialiseerd in:

Burn-out en stressgerelateerde klachten

 • HSP

 • ASS

 • ADHD

Onze sessies vinden plaats bij ons op kantoor maar we zetten ook regelmatig wandelsessies in. Samen wandelen en praten heeft een meerwaarde, veel mensen vinden het prettig en ervaren dat ze makkelijker praten als we samen wandelen.  In onze begeleiding zetten wij diverse methodieken in die bewezen effectief zijn. Wat voor jou nodig is bespreken we samen.

Mocht uit de gesprekken bijvoorbeeld blijken dat ondersteuning vanuit Psychomotorische therapie nodig is, dan kan ook in onderling overleg besloten worden om het coachingstraject te combineren met PMT.

Outplacement

Een outplacementtraject is een speciaal traject met als doel een werknemer te begeleiden/bemiddelen naar een andere baan. In dit traject is het van belang de werknemer adequaat te begeleiden bij de te nemen stappen op de arbeidsmarkt. Wat past bij degene? Waar liggen reële kansen?  En hoe komt hij/zij daar? Wij starten elk traject met een kennismakingsgesprek waarin onder meer onderwerpen als opleiding, arbeidsverleden, interesses en ambities, motivatie van de werknemer en mogelijke andere aandachtpunten naar voren komen. Door middel van een beroepskeuze/loopbaanonderzoek krijgen wij een goed beeld van:

 • de persoonlijke- en werk gerelateerde eigenschappen. Wat zijn de talenten, kwaliteiten,  vaardigheden en drijfveren van de werknemer?

 • de interesses en voorkeuren

 • de capaciteiten en het scholingsniveau

 • loopbaanmotieven (wat streeft de cliënt na in het werk én in het persoonlijk leven)

Na zicht op passende beroepen en loopbaanmotieven zetten wij instrumenten in als:

 • Actieve arbeidsmarktbenadering
 • Sollicitatietraining

 • Netwerktraining

 • Bemiddeling naar werkgevers

 • Social media-training

 • Coaching bij belemmerende factoren

Advisering werkgevers m.b.t. verzuim / Casemanagement

Verzuim is iets waar bijna elke organisatie mee te maken krijgt, maar waar niet altijd de focus op of het  specialisme ligt. Dat hoeft ook niet, want wij kunnen daarbij ondersteunen. Als degelijk opgeleide casemanagers Regie op Verzuim en casemanager taakdelegatie zijn wij op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving omtrent verzuim. Begeleiding van zieke werknemers en advisering aan werkgevers is een werkveld waarin wij al jarenlang actief zijn. Verzuim is soms heel simpel, een werknemer heeft de griep, een gebroken arm of iets anders tastbaars / zichtbaars. Het wordt lastig als er sprake is van langdurig verzuim of iets meer ongrijpbaars als een burn-out. Opeens kun je als werkgever geconfronteerd worden met vragen als “wat mag ik wel / niet vragen aan mijn zieke werknemer”, “wie en wanneer moet een plan van aanpak gemaakt worden en wat moet daarin staan”, “moet ik melding doen bij het UWV”, “mijn werknemer wil niet naar de bedrijfsarts” of “het voorgestelde opbouwschema lukt niet” enzovoort. Consonanza Werkt biedt graag hulp  bij deze vragen. Dit kan op enkelvoudige adviesbasis, op dossierniveau maar ook volledige casusbegeleiding is mogelijk.

Re-integratie spoor 2

Als een medewerker een jaar ziek is en er is geen zicht op volledige terugkeer in eigen werk dan wel ander passend werk bij de eigen werkgever, adviseert een arbeidsdeskundige een re-integratietraject spoor 2. Consonanza Werkt is gespecialiseerd in dergelijke trajecten.

Werken met mensen is maatwerk. Ieder traject van Consonanza Werkt B.V. is derhalve persoonlijk afgestemd op de aangeleverde casuïstiek en de informatie voortkomend uit een uitgebreid kennismakingsgesprek met de betreffende werknemer.

Naast maatwerk houden wij te allen tijde de geldende richtlijnen van Wet Verbetering Poortwachter in acht. Volgens het UWV moet een re-integratie tweede spoor traject bestaan “uit een logisch samenhangende reeks van elkaar opvolgende, flankerende en/of overlappende activiteiten, die de afstand tussen het persoonsprofiel en het zoekprofiel van de werknemer zo snel en zo veel mogelijk opheft of verkleint”.

Wij starten ieder traject met het opstellen van een persoonsprofiel aan de hand van dossierstudie (prognose bedrijfsarts/belastbaarheid aan de hand van een inzetbaarheidsprofiel) en een uitgebreid kennismakingsgesprek. Aan de hand hiervan zullen wij het zoekprofiel toelichten in een re-integratieplan, waarna wij 2e spoor traject vervolgen met gesprekken om in kaart te brengen waar ambities/interesses en wensen liggen van de werknemer.

Een vertrouwelijke basis waarin er ruimte is voor het verwerken van het verlies van wat was om van daaruit weer met het oog op de toekomst te kijken naar reële kansen. Het accepteren van de situatie, een stukje rouwverwerking en wellicht motiveringsinterventies zijn onderdelen van de coaching die wij inzetten. Re-integratie 2e spoor geeft uitzicht op nieuwe kansen en perspectieven op de reguliere arbeidsmarkt. Afscheid van dat wat was is daarbij een belangrijk onderdeel.

In sommige gevallen is er, door een medische oorzaak, wachtlijst voor behandeling of intensieve behandeling nog geen sprake van benutbare mogelijkheden. Wel kan het gewenst zijn om een traject te starten gericht op het activeren van de medewerker en vast voorzichtig onderzoek te doen naar arbeidsmogelijkheden in de toekomst. Voordeel van dit traject is dat er naadloos kan worden vervolgd met een regulier 2e spoor traject als er  op termijn arbeidsmogelijkheden zijn. Deze trajecten zijn altijd maatwerk en worden opgestart na bijvoorbeeld overleg met de bedrijfsarts en werkgever.

PMT

Psychomotorische therapie / training (PMT) is een ervaringsgerichte manier van werken. Door middel van spel, oefeningen en activiteiten krijg je inzicht in je gedrag, gedachten en gevoel. We staan stil bij wat je ervaart en wat dit betekent. Je lichaam kan je namelijk veel vertellen. De hele dag geeft je lichaam signalen af, bijvoorbeeld moe, opgejaagd, warm, snellere ademhaling of juist ontspannen.
PMT kan je helpen om deze signalen beter te herkennen en hier betekenis aan te geven. Bewust keuzes maken, grenzen aangeven in plaats van dat je het gevoel hebt dat dingen je overkomen.

Daarnaast staan we ook stil bij gedachten. Welke gedachtenpatronen komen vaak terug, zijn deze helpend of niet? In een activiteit kunnen we dit ontdekken, maar ook kijken of we de gedachte kunnen ombuigen.

Als laatste staan we ook stil bij gedrag, hoe reageer je in bepaalde situaties. Durf je aan te geven wat dit met je doet of wat je grenzen zijn? Door dit te oefenen, leer je om anders met situaties om te gaan.

De PMT mag gezien worden als een speeltuin, een plek waar je mag oefenen met nieuwe dingen. Wat je hier oefent kun je dan weer meenemen en toepassen in het dagelijks leven.

Voorbeelden van doelen:

 • ik wil leren mijn grenzen te herkennen en aangeven

 • ik wil mijn zelfvertrouwen vergroten

 • ik wil leren ontspannen

 • ik wil leren nee zeggen

 • ik wil meer contact maken met mijn lijf en niet steeds vanuit het hoofd beredeneren.

Wij hebben ervaren dat de inzet van Psychomotorische training/therapie (PMT) ondersteunend werkt in de trajecten. Daarom zetten wij PMT regelmatig in als onderdeel van een traject. Samen met jou kijken we wat nodig is. Ook kan PMT ingezet worden als zelfstandig traject.

Participatie interventie
Maatschappelijke deelname
Werkfit maken
Naar Werk
Begeleiding bij scholing
Jobcoaching

UWV Trajecten

Als je een Ziektewetuitkering, Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA/WAO) of Wajong uitkering ontvangt, kun je ondersteuning krijgen bij re-integratie in overleg met het UWV.

Hiervoor kan het UWV verschillende trajecten aanvragen bij ons, afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Wil je graag onderzoeken welke richting nu passend bij je is omdat je door beperkingen je oude werk niet meer kunt uitvoeren. Of ben je aan het werk en kun je wel wat extra ondersteuning gebruiken. Wil je een opleiding gaan volgen maar wil je graag hulp bij de planning of hulp bij de leerstof. Maar ook als nadenken over werk nog een stap te ver is zijn er vanuit het UWV mogelijkheden om toch te starten met begeleiding om je te helpen met het vinden van een  activiteit buitenshuis bijvoorbeeld.

Dus mocht je graag hulp willen bij de zoektocht naar de eerste voorzichtige stappen richting re-integratie dan kan het UWV in overleg met ons een traject inzetten.

Voor meer informatie kun je ons altijd bellen of mailen. Dan plannen we een kennismakingsgesprek waarin we verder toelichten wat de mogelijkheden zijn.